Om Akademien
 
Medlemssupé
 
Safari & supé
 
Konferenser
 
Bilder

 

 

 

Regler för hummerfisket 2017

Hummerpremiären är som vanligt den första måndagen efter den 20:e september.

2017 betyder det att premiären är den 25 september kl. 07.00.

2003 infördes ett delvis nytt regelverk kring hummerfisket, detta i syfte att på sikt stärka bestånden. Den främsta ändringen är att hummer endast får fiskas med tinor. De nu gällande reglerna (sedan 1/1-2003) är:

• Vid fiske efter hummer får endast hummertina användas.

• Vid fritidsfiske efter hummer får högst 14 hummertinor användas per person. En hummertina skall ha minst två cirkulära flyktöppningar med en minsta diameter om 54 millimeter placerade i den nedre kanten av varje rums yttervägg. Det bör observeras att den som använder ett fiskeredskap själv skall sätta och vittja redskapet. Något ställföreträdande fiske för annan person är således inte tillåtet.

• För hummer gäller minimimåttet 8 centimeter mätt från ögonhålans bakkant till huvudsköldens bakkant, mätt parallellt med mittlinjen (carapaxlängd). Om carapaxlängden på en hummer inte uppgår till 8 centimeter skall den genast släppas tillbaka i havet

• Fiske efter hummer med yttre rom är förbjudet. Om en rombärande hummer fångas skall den genast släppas tillbaka i havet.

• Före hummerpremiären råder redskapsförbud. Det är således förbjudet att fiska med nät, ryssjor och tinor fr.o.m. den 15 september fram till hummerpremiären. Undantagna från bestämmelsen är sillgarn, makrillgarn, hajgarn samt ryssjor och tinor för fångst av ål på mindre vattendjup än 6 meter och tinor för fångst av havskräfta på större djup än 30 meter.

• Hummern får fiskas fram till 30:e april men får under tiden fr.o.m. den 10 maj fram till hummerpremiären inte hållas i någon form av sumpningsanordning.


Bestämmelser om hummerfiske finns i 4 kap. Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 1993:30) om fisket i Kattegatt och Skagerrak med angränsande sötvattensområden.