Medlemskap och stadgar

Enskild person är välkommen att ansöka om medlemskap i Svenska Hummerakademien. Det är enligt akademiens uppfattning angeläget att medlemskapet är så spritt som möjligt.

Svenska Hummerakademien
Södra Strandgatan 4, 456 61 HUNNEBOSTRAND
hans @ hummerakademien.se

MEDLEMSAVGIFT 100 KR / år
Swish: 1236718225    Bankgiro: SEB 5167-0479
OBS: Ange tydligt namn och mobilnummer/e-postadress

Stadgar

Stadgar för SVENSKA HUMMERAKADEMIEN i Hunnebostrand

 • 1 Akademiens firma
  Akademiens firma är Svenska Hummerakademien i Hunnebostrand ideell förening.
 • 2 Akademiens säte och geografiska intresseområde
  Akademien har sitt säte i Hunnebostrand, men har Skagerrak och Kattegatt med tillhörande kustområden som sitt geografiska intresseområde.
 • 3 Akademiens ändamål

Akademien har som ändamål att:

främja intresset för och kunskapen om hummerns livsbetingelser, utbredning, flyttmönster, fortplantning e.t.c. liksom att ta verksam del i olika aktiviteter som rör möjligheten att öka beståndet;

främja kunskapen om skaldjuret hummer (homarus gammarus) som art, utveckla fångstmetoder och odlingsmöjligheter och aktivt stödja innovationer i dessa avseenden;

dokumentera och sprida kännedom om hummerns betydelse för Skagerrak och Kattegatt ur ett historiskt perspektiv och ett nutidsperspektiv, lära ut metoder för redskapstillverkning och liknande;

verka för kvalitetsutveckling av hummern som kulinarisk upplevelse, samla recept e.t.c. samt dokumentera och sprida denna kunskap. Arbetet ska ske i nära samverkan med restauratörer och gärna under festliga former. Akademien ska som ett led i detta arbete aktivt söka kvalitetssäkra hummern under namnet Hunnebohummern;

utveckla hummerns betydelse för besöksnäringen;

vidta alla de åtgärder i övrigt som i ett vidare perspektiv överensstämmer med punkterna 1–5 ovan och som bedöms gagna Akademiens intressen.

 • 4 Medlemskap

Akademien är öppen för medlemskap för alla fysiska personer. Medlemskapet gäller från och med att medlemsavgiften är betald och för den tid som framgår av medlemsbeviset.

Varje medlem har en röst.

 • 5 Medlemsavgift

Medlemsavgiftens storlek bestäms vid ordinarie årsmöte avseende följande kalenderår.

 • 6 Årsmöte

Ordinarie årsmöte hålls senast under april månad. Extra årsmöte hålls om minst 20% av medlemmarna så begär eller när Akademiens styrelse så beslutar.

Tid och plats för årsmötet ska tillkännages genom anslag på tre väl synliga platser i Hunnebostrand senast 14 dagar före mötet. Mötet ska om möjligt även tillkännages på Akademiens hemsida och via e-brev till medlemmarna.

Vid kallelse till möte som gäller Akademiens upplösning gäller särskilda regler, se §10.

 • 7 Styrelsen

Styrelsen består av minst tre och högst sju ledamöter samt två till fyra suppleanter. Styrelsen väljs på ordinarie årsmöte för en tid av två år. Valen ska genomföras med ambitionen att mandattiden utgår för halva antalet vid varje tillfälle.

Årsmötet väljer Akademiens ordförande. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

 • 8 Revisorer

Akademiens räkenskaper och förvaltning granskas av två av årsmötet valda revisorer. För revisorerna väljs en suppleant. Revisorerna väljs för en tid av två år medan suppleanten väljs för ett år.

 • 9 Räkenskapsår

Akademiens räkenskapsår omfattar kalenderår.

 • 10 Beslutsförhet

Beslut av årsmöte och styrelse utgörs av den åsikt som fått mer än hälften av de närvarande röstberättigades stöd.

För att styrelsen ska vara beslutför krävs att fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Om ordinarie ledamot är förhindrad att närvara träder suppleanterna in i den ordning de valts av årsmötet.

Kvalificerad majoritet vid två på varandra följande årsmöten krävs i frågor som rör Akademiens upplösning, stadgeändring eller ändrat säte för Akademien. Utöver vad som i §6 stadgas ska, i sådant fall som här avses, kallelse ske även genom en till medlemmarna utsänd information.

 • 11 Akademiens upplösning

Om Akademien upplöses ska nedanstående förfarande tillämpas:

I första hand ska Akademiens tillgångar tillfalla organisation som är beredd att bedriva verksamhet som huvudsakligen överensstämmer med ovanstående stadgar. Organisationen ska ha sitt säte i Hunnebostrand.

I andra hand ska Akademiens tillgångar på motsvarande villkor tillfalla Sotenäs kommun.

I tredje hand ska Akademiens tillgångar tillfalla Svenska staten för forskning om hummern.